Sida om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

Nu finns det en bra informationssida om jordfelsbrytaren, hur den fungerar och när den bör installeras. Vi får ofta många frågor om jordfelsbrytarens funktion, om och när det är krav på installation av den. En del frågor har till och med elsäkerhetsverket svårt att svara på då det handlar om tolkningsfrågor, men i slutänden är det upp till installatören att göra bedömningen om en jordfelsbrytare bör installeras eller inte.

Informationssidan innehåller även information om hur en jordfelsbrytare fungerar i en anläggning. Visste ni till exempel att ni alltid har läckströmmar i er elanläggning – som man måste ta hänsyn till vid installation av jordfelsbrytare.

Har ni några frågor går det bra att skicka ett mail till: info@dinaelektriker.se

Installation av jordfelsbrytare vid installation av vägguttag

När har vi som elektriker skyldighet att installera en jordfelsbrytare? Måste vi sätta dit en jordfelsbrytare när vi har kompletterat befintlig anläggning med ett vägguttag?

På eio.se har man besvarat dessa frågor enligt följande:

Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, anges i 2 kap. 1 §:

En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Under rubriken ”Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser” i samma föreskrift anges:

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Undantag gäller dock från följande krav:
– Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett

befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande bestämmelser.

Det är således tillåtet att utvidga med extra vägguttag i en befintlig elanläggning utan att skydda dessa nya vägguttag med jordfelsbrytare, men bara i torra rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem.

Önskar man utvidga med extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. anger Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 att uttag för allmänbruk ska förses med tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare. Se 411.3.3

Elsäkerhetsverket anger i promemoria med diarienummer, Dnr 11EV4200, följande:

Bestämmelserna i kapitel 6 och 7 ska tillämpas utan undantag.
I övrigt gäller 2 kap. 1 § för utvidgning av anläggningar där svensk standard är presumerad men andra lösningar är tillåtna om de bedömningar som ligger till grund för utförandet är dokumenterade och lösningen uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i 3 kap.

Efter en riskbedömning kan man utelämna jordfelsbrytare vid utvidgning av extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. Riskbedömingen ska vara dokumenterad.

Med anledning av detta har Elektriska Nämnden, (EN) tillsammans med Elektriska Installatörsorganisationen, (EIO) utarbetat en mall för dokumenterad riskbedömning som kan användas i förekommande fall.

Riskbedömningen ska upprättas av elinstallatören och dokumentationen ska överlämnas till anläggningen innehavare.

Riskbedömning

En riskbedömning består av en riskanalys och en riskvärdering. Vid riskanalysen identifierar man riskerna och vid riskvärderingen värderar man de risker som framkommit i analysen. Tillsammans kallas detta för en riskbedömning.

Definitioner enligt SS 441 05 05

Riskanalys

Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och att uppskatta risker för människa, egendom eller miljö.

Riskvärdering

Process då bedömningar görs om risker, som framkommit vid en riskanalys, kan tolereras med hänsyn till faktorer såsom socio-ekonomiska aspekter och miljöaspekter.

Riskbedömning

Övergripande process som omfattar riskanalys och riskvärdering.

 

Hör av dig till oss om du har några mer frågor kring detta.

Hemmafixare får böter för olovliga elinstallationer

På unt.se stod att läsa följande för en tid sedan:

Böter för hemmakopplad el

När polisen gjorde husrannsakan i en fastighet i norra Uppland, sedan elbolaget upptäckt att hushållet förbrukade dubbelt så mycket el som registrerades på mätaren, hittades en hemmagjord installation.

Installationen kunde ha gjort vattenrören strömförande eller bränt ned hela huset.

Enligt elbolaget stack det ut strömförande tampar från installationen som dessutom riskerade att göra varmvattenberedaren och alla varmvattenrör strömförande. Vid ett överslag hade inte heller säkringarna löst ut, med stor risk för brand.

Mannen i den barnfamilj som bor i huset erkände att han gjort installationen, trots att han inte hade tillräcklig kunskap och exempelvis inte kände till funktionen hos den så kallade nolledaren. Han döms nu till 100 dagsböter för olovlig kraftavledning och framkallande av fara för annan.

Källa: http://www.unt.se/tierp/boter-for-hemmakopplad-el–1849314.aspx

Detta är värt att betänka nästa gång du eller någon du känner har planer på att utföra elinstallationer själv. Konsultera alltid med en behörig elektriker innan du utför några ändringar i din elanläggning. Du som nätägare är ytterst ansvarig för att anläggning är säker. Om du vill försäkra dig om att du har en säker anläggning kan du höra av dig till hos så kommer vi hem till dig och går igenom anläggningen med dig.