Elektriker

Elektriker – yrket

Det finns olika typer av elektriker.

 • Installationselektriker
 • Serviceelektriker
 • Industrielektriker
 • Svagströmselektriker

Installationselektriker

En installationselektriker utför elinstallationer – nyinstallationer och renovering i hus och hem. En installationselektriker ringer du till när du ska renovera ditt badrum, eller göra om ditt kök. Om du vill komplettera din elanläggning (el-central) med en jordfelsbrytare så är det en installationselektriker du bör höra av dig till.
Som installationselektriker drar du slangar i väggar, lägger rör, drar kabel, kopplar in elcentraler med mera.
Det är vanligt förekommande med “hemmafixare” – privatpersoner som utför elinstallationer utan att inneha den kompetens och behörighet som krävs för att få utföra elinstallationer. Detta är olagligt! Om det uppstår en brand på grund av elfel och någon omkommer är du som elinstallatör personligt ansvarig, vilket i värsta fall kan resultera i en dom för vållande till annans död.
En jordfelsbrytare är en väldigt billig “försäkring” som skyddar människa, djur och egendom. Har du ingen jordfelsbrytare rekommenderar vi att du kompletterar din elanläggning med en. Hör av dig till oss om du har några frågor eller vill ha prisuppgift.

Serviceelektriker

Som serviceelektriker utför du servicearbeten på elanläggningar. Det kan till exempel vara om du behöver ett vägguttag till din nya diskmaskin eller liknande. En serviceelektriker utför nästan samma arbete som en installationselektriker, fast inte samma omfattning. En serviceelektriker går i regel inte på större byggen, där det ska bygga hyreshus eller villaområde.

Industrielektriker

En industrielektriker arbetar på en industri, eller en fabrik. Som industrielektriker kan du ha hand om elen på din arbetsplats, arbeta med service och underhåll på maskiner och elmotorer och liknande.

Svagströmselektriker

En svagströmselektriker arbetar med data, tele och larm. Som svagströmelektriker arbetar du ofta med data och telefon, ibland larm-installationer, kameraövervaknings och liknande. Idag är det vanligt med “smarta hem” där man har data-uttag i varje rum, och en så kallad patchpanel vid elcentral. Vid patchpanelen kopplar du sedan in telefon, bredband eller TV till de olika rummen med data-uttagen.

Behörig elektriker

För att bli behörig elektriker måste du ha en speciell elutbildning. Det finns olika typer av behörighet, för olika typer av arbeten.

 • Allmän behörighet – AB
 • Allmän behörighet – ABL
 • Allmän behörighet – ABH (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
 • Begränsad behörighet – BB1
 • Begränsad behörighet – BB2 (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).

AB – Allmän behörighet

Gäller för alla elinstallationsarbeten – kort och koncist. Med allmän behörighet får du utför, besiktiga och godkänna ditt eget och andras elinstallationer.

ABL – Allmän Behörighet Lågspänning

Gäller för alla elinstallationsarbeten avseende anläggning med systemspänning högst 1000 V.

ABH – Allmän Behörighet Högspänning

Gäller för alla elinstallationsarbeten avseende anläggning med systemspänning högre än 1000 V.

BB1 – Begränsad Behörighet 1

BB1 är den vanligaste typen av behörighet, det är den typen av behörighet du har när du arbetar som installationselektriker och serviceelektriker.
Såhär skriver elsäkerhetsverket om vad som gälller för BB1 – begränsad behörighet 1:
Gäller för följande elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar:

 • uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.
 • fast anslutning och losskoppling av anordning med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

Praktikkrav för begränsad behörighet

Praktiken ska avse två års elinstallationsarbete under behörig elinstallatörs överinseende och vara av den art som den begränsade behörigheten omfattar. Praktien ska intygas av behörig elinstallatör med lägst den behörighet som söks.
För mer information kring utbildnings- och praktikkrav se Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:4.

BB2 – Begränsad Behörighet 2

Såhär skriver elsäkerhetsverket om vad som gäller för BB2 – begränsad behörighet 2:
Gäller för vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning högst 1000 V.
Behörigheten omfattar:

 • fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen.

Inga nya behörigheter av typen allmän behörighet BB2 beviljas

Från och med den 1 januari 2011 beviljas inga nya behörigheter av typen begränsad behörighet BB2. En av anledningarna till att denna behörighetstyp tagits bort är att den vållat problem vid bedömning av kvalifikationer enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.
Har du en beviljad begränsad behörighet BB2 gäller denna tills giltighetstiden som är angivet på beviset löper ut.

Comments are closed.