Elektriker som gör ytterbelysning

Vi på Dina Elektriker kan hjälpa er med installation av belysning i er trädgård, eller på er fasad. Om ni har haft en mörk vinter och vill ha lite ljusare framåt hösten kan vi hjälpa er med detta. Bästa förutsättningar är det under sommarhalvåret att installera belysning i trädgården då det brukar vara enklast att gräva kabel under den tiden på året.

Det krävs en behörig elektriker för att förlägga elkablar i mark och koppla in dem till belysning. Hör gärna av er till oss så berättar vi mer.

Sida om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

Nu finns det en bra informationssida om jordfelsbrytaren, hur den fungerar och när den bör installeras. Vi får ofta många frågor om jordfelsbrytarens funktion, om och när det är krav på installation av den. En del frågor har till och med elsäkerhetsverket svårt att svara på då det handlar om tolkningsfrågor, men i slutänden är det upp till installatören att göra bedömningen om en jordfelsbrytare bör installeras eller inte.

Informationssidan innehåller även information om hur en jordfelsbrytare fungerar i en anläggning. Visste ni till exempel att ni alltid har läckströmmar i er elanläggning – som man måste ta hänsyn till vid installation av jordfelsbrytare.

Har ni några frågor går det bra att skicka ett mail till: info@dinaelektriker.se

Utan elektriker behörighet – vad du får göra själv

Vad får man göra själv

Vi får ofta frågan om man som privatperson kan göra delar av en elinstallation själv. Det du får göra själv utan elbehörighet är:

  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Montering av skarvsladdar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere)
  • Ansluta och byta ut fast ansluta ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.

Här nedan följer mer detaljerad information från elsäkerhetsverket:

Vad du får göra själv med el hemma

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.

Ta inga risker när du gör eljobbet själv

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Stäng av strömmen innan du börjar

Oavsett vilket slags elarbete som du ska utföra så ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickproppen om det är en apparat du tänker arbeta med. Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.

Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden som du arbetar.

Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen …)

Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring

Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Kontakta en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig att reparera dem.

Byta glödlampor

Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel:  ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.

Montering av skarvsladdar

jordtecknetOm du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera den grön-gula skyddsledaren så att den verkligen sitter fast ordentligt på rätt ställe Den får aldrig anslutas till någon annan anslutningsskruv än den som är försedd med en jordsymbol.

Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. (Behöver du byta stickpropp på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)

Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere)

Var försiktig. Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget innan du börjar jobbet.

Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder

Det du får göra själv i dessa utrymmen i bostäder, under förutsättning att du har kunskap om det, är att byta ut en fast ansluten ljusarmatur eller att fast ansluta en ljusarmatur där det finns elledningar framdragna. I övrigt ska du höra av dig till en behörig elinstallatör.

Installation av jordfelsbrytare vid installation av vägguttag

När har vi som elektriker skyldighet att installera en jordfelsbrytare? Måste vi sätta dit en jordfelsbrytare när vi har kompletterat befintlig anläggning med ett vägguttag?

På eio.se har man besvarat dessa frågor enligt följande:

Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, anges i 2 kap. 1 §:

En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Under rubriken ”Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser” i samma föreskrift anges:

Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Undantag gäller dock från följande krav:
– Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett

befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande bestämmelser.

Det är således tillåtet att utvidga med extra vägguttag i en befintlig elanläggning utan att skydda dessa nya vägguttag med jordfelsbrytare, men bara i torra rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor/daghem.

Önskar man utvidga med extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. anger Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 att uttag för allmänbruk ska förses med tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare. Se 411.3.3

Elsäkerhetsverket anger i promemoria med diarienummer, Dnr 11EV4200, följande:

Bestämmelserna i kapitel 6 och 7 ska tillämpas utan undantag.
I övrigt gäller 2 kap. 1 § för utvidgning av anläggningar där svensk standard är presumerad men andra lösningar är tillåtna om de bedömningar som ligger till grund för utförandet är dokumenterade och lösningen uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i 3 kap.

Efter en riskbedömning kan man utelämna jordfelsbrytare vid utvidgning av extra vägguttag i andra utrymmen såsom kontor, hotell, industri, gymnasieskolor, garage, etc. Riskbedömingen ska vara dokumenterad.

Med anledning av detta har Elektriska Nämnden, (EN) tillsammans med Elektriska Installatörsorganisationen, (EIO) utarbetat en mall för dokumenterad riskbedömning som kan användas i förekommande fall.

Riskbedömningen ska upprättas av elinstallatören och dokumentationen ska överlämnas till anläggningen innehavare.

Riskbedömning

En riskbedömning består av en riskanalys och en riskvärdering. Vid riskanalysen identifierar man riskerna och vid riskvärderingen värderar man de risker som framkommit i analysen. Tillsammans kallas detta för en riskbedömning.

Definitioner enligt SS 441 05 05

Riskanalys

Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och att uppskatta risker för människa, egendom eller miljö.

Riskvärdering

Process då bedömningar görs om risker, som framkommit vid en riskanalys, kan tolereras med hänsyn till faktorer såsom socio-ekonomiska aspekter och miljöaspekter.

Riskbedömning

Övergripande process som omfattar riskanalys och riskvärdering.

 

Hör av dig till oss om du har några mer frågor kring detta.

Hemmafixare får böter för olovliga elinstallationer

På unt.se stod att läsa följande för en tid sedan:

Böter för hemmakopplad el

När polisen gjorde husrannsakan i en fastighet i norra Uppland, sedan elbolaget upptäckt att hushållet förbrukade dubbelt så mycket el som registrerades på mätaren, hittades en hemmagjord installation.

Installationen kunde ha gjort vattenrören strömförande eller bränt ned hela huset.

Enligt elbolaget stack det ut strömförande tampar från installationen som dessutom riskerade att göra varmvattenberedaren och alla varmvattenrör strömförande. Vid ett överslag hade inte heller säkringarna löst ut, med stor risk för brand.

Mannen i den barnfamilj som bor i huset erkände att han gjort installationen, trots att han inte hade tillräcklig kunskap och exempelvis inte kände till funktionen hos den så kallade nolledaren. Han döms nu till 100 dagsböter för olovlig kraftavledning och framkallande av fara för annan.

Källa: http://www.unt.se/tierp/boter-for-hemmakopplad-el–1849314.aspx

Detta är värt att betänka nästa gång du eller någon du känner har planer på att utföra elinstallationer själv. Konsultera alltid med en behörig elektriker innan du utför några ändringar i din elanläggning. Du som nätägare är ytterst ansvarig för att anläggning är säker. Om du vill försäkra dig om att du har en säker anläggning kan du höra av dig till hos så kommer vi hem till dig och går igenom anläggningen med dig.

Elektriker i Linköping

Elektriker i Linköping med omnejd

Vi utför alla typer av elinstallation i hela Östergötland. Har du några frågor berörande din befintliga elinstallation, eller din eventuella framtida elinstallation är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi utgår varje morgon ifrån centrala Linköping, och finns vanligtvis alltid snabbt till hands när man vill nå oss. Behöver du en prisuppgift angående en elinstallation du vill ha utförd, eller vill har tips och idéer kan du både skicka mail och ringa oss.

För bästa förutsättningar när det gäller prisuppgifter kommer vi gärna på plats där eventuellt arbete skall utföras och går igenom allt för att undvika missförstånd, detta för att kunna ge en sådan korrekt prisbild från början som möjligt.

Farliga elektriker – ny elektriker-behörighet

Angående den nya elektriker-behörigheten på svt debatt:

EL-KLÅPARE Förra året orsakade bristande elinstallationer nästan
6 000 bränder i Sverige. Människor dör och skadas, familjer får se sina bostäder brinna ned och värden för många miljoner går upp i rök. Flertalet av dessa bränder hade troligen kunnat undvikas genom att behöriga elektriker utfört installationerna. Vi kräver nu att energiminister Anna-Karin Hatt inför elektrikerlegitimationer. Det skriver Jan Siezing, VD Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Elsäkerhetsutvecklingen på hemmafixarmarknaden har sedan flera år gått åt fel håll. En ökande mängd tillgängligt elinstallationsmaterial via byggmarknader och hemmafixarbutiker har skapat en uppsjö av felaktiga och farliga elinstallationer. Hantverkare utan särskild elinstallationskompetens samt privatpersoner gör olagliga elinstallationer som kan vara direkt livsfarliga. Besiktningsmän rapporterar om montage av flera hundra grader varma spotlights för nära brännbart material, jordade uttag som saknar anslutning till jord och hela villor med felaktiga och farliga elinstallationer. Familj och grannar i utsätts för fara och flera kommande generationer av boende i de drabbade bostäderna riskerar att få leva med potentiellt livsfarliga elinstallationer gömda i väggar och tak.

Elsäkerhetsverket har föreslagit ett nytt individuellt behörighetssystem för elektriker, en sorts elektrikerlegitimation. Frågan ligger på energiminister Anna-Karin Hatts bord, men det är ännu oklart hur regeringen ställer sig till att öka elsäkerheten i Sverige. Genom att snabbt utreda de luckor som finns i förslaget och sedan klubba igenom det kan regeringen minska problemet med dåligt utförda elinstallationer. Vi kräver att regeringen tar ställning för säkrare elinstallationer och snarast inför en elektrikerlegitimation.

Elsäkerhetsverkets förslag innebär att utbildning och kompetens knyts till den enskilde elektrikern och som bevis för detta kan en elektrikerlegitimation utfärdas. Konsumenterna kan då avgöra om en elektriker är behörig att utföra elinstallationen. Samtidigt blir det tydligare vem eller vilka som kan ställas till ansvar om något går fel.

Elektrikerlegitimationen bidrar också till det ökade behovet att enkelt finna en behörig elektriker för elinstallationsarbete i de ökande byggprojekten runtom i landet. Samma krav kan då också ställas på svenska som utländska elektriker.

Tolkning av dagens behörighetssystem har visat klara svårigheter att återkalla behörighet även när grova misstag begåtts. Med en elektrikerlegitimation skulle myndighetstillsynen i branschen förenklas. Förslaget innebär omställningskostnader för branschen, men det är rätt väg att gå. Frågan är inte om vi ska införa ett modernt och säkrare behörighetssystem, utan hur det ska se ut.

Fortfarande återstår frågetecken kring behörighetsnivåer och övergången till det nya systemet. Men det är teknikaliteter som energiminister Anna-Karin Hatt snarast kan lösa tillsammans med branschen. De branschanslutna elektrikerna är igång med arbetet att öka elsäkerheten i bostäder och andra lokaler. Genom information om elsäkerhet och tydligare vägar att finna behöriga elektriker försöker vi bidra till att minska antalet felaktigt utförda elinstallationer.

Men det räcker inte med att utbildade och behöriga elektriker utför trygga elinstallationer.  Ska vi komma tillrätta med det stora antalet elbränder så måste felaktiga elinstallationer gjorda av obehöriga personer få ett slut.

Elektrikerlegitimationen tydliggör vem som får göra en elinstallation och skulle kunna användas som villkor för försäkringstecknande på samma vis som idag sker med våtrumsinstallationer.

Sverige behöver en moderniserad lagstiftning på elinstallationsområdet som sätter den enskilda elektrikerns formella kompetens i centrum. Nära 6 000 elbränder är oacceptabelt. Det är dags för regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt att lösa de sista tekniska frågorna och införa en elektrikerlegitimation. Det är elsäkerheten i Sverige värd.

Jan Siezing, VD Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)
Läs om EIO:s krav på elektrikerlegitimationskravet på SVT Debatt:
http://debatt.svt.se/2011/11/21/regeringens-ansvar-att-stoppa-livsfarliga-fejk-elektriker/ 

Elektriker med bristande kunskap orsakar bränder

Detta står att läsa på elinstallatoren.com:

Nästan 6 000 bränder orsakades av bristande elinstallationer förra året, visar statistik från Svensk Försäkring. Det innebär att närmare var femte brand är orsakad av el.

Människor dör och skadas, familjer får se sina bostäder brinna ned och värden för många miljoner går upp i rök. Flertalet av dessa bränder hade troligen kunnat undvikas om behöriga elektriker utfört installationerna.

– Oberoende besiktningsmän rapporterar om montage av flera hundra grader varma spotlights för nära brännbart material, jordade uttag som saknar anslutning till jord och hela villor med felaktiga och farliga elinstallationer. Det är skrämmande och farligt, säger Jan Siezing vd för Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Elsäkerhetsverket har föreslagit ett nytt individuellt behörighetssystem för elektriker, en sorts elektrikerlegitimation. Frågan ligger nu på energiminister Anna-Karin Hatts bord, men det är ännu oklart hur regeringen ställer sig till att öka elsäkerheten i Sverige. Genom att snabbt utreda de luckor som finns i förslaget och sedan klubba igenom det kan regeringen minska problemet med dåligt utförda elinstallationer.
– Dagens behörighetssystem är föråldrat och svårbegripligt för privatpersoner som beställer elektrikertjänster. Vi kräver att regeringen tar ställning för säkrare elinstallationer och snarast inför en elektrikerlegitimation, säger Jan Siezing.

Elsäkerhetsverkets förslag innebär att utbildning och kompetens knyts till den enskilde elektrikern och som bevis för detta kan en elektrikerlegitimation utfärdas. Konsumenterna kan då avgöra om en elektriker är behörig att utföra elinstallationen. Samtidigt blir det tydligare vem eller vilka som kan ställas till ansvar om något går fel.
– Elsäkerhetsutvecklingen på hemmafixarmarknaden har sedan flera år gått åt fel håll. En ökande mängd tillgängligt elinstallationsmaterial via byggmarknader och hemmafixarbutiker har skapat en uppsjö av felaktiga och farliga elinstallationer. Myndigheterna måste ta ställning för att öka elsäkerheten, avslutar Jan Siezing.

 

För en elektriker idag kan det alltså komma att krävas en nu utbildning om man vill fortsätta arbete. Trots tidigare utbildningar och erfarenheter är man då inte längre behörig elektriker utan den nya behorigheten.

Detta kommer sannolikt en elektriker själv få bekosta. Kostnaden för den nya utbildningen för elektriker räknas ligga på 100.000-150.000 kr (arbetstidsförlust + utbildning). Jag är tveksam till att majoriteten av dagens elektriker har 150.000 att betala, enbart för att få fortsätta arbeta.

 

Elektriker som installerar spotlights

Behövs elektriker vid installation av spotlights?

Den vanligaste installationen av spotlights idag är så kallad “fast installation”, vilket innebär att installerade spotlights inte installeras med anslutningskabel utan kopplas direkt till strömkällan. För att utföra fast installation krävs en behörig elektriker.

Oavsett vilken installation som skall göras måste man följa anvisningarna för varje spotlight, tillverkarens instruktioner. Detta för att minimera brandrisken, och göra installationen så säker som möjligt.

Att tänka på vid installation av spotlights

Idag finns det många olika modeller och varianter av spotlights, 230V och 12V. Tillverkaren av dessa är skyldiga att bifoga en utförlig installations-handvisning som påvisar tydligt med utförliga instruktioner hur installationen skall utföras.

Det finns mycket att tänka på när det kommer till brandrisk vid installation av spotlights. Det är bäst att en behörig elektriker utför installationen. Det är olika regler för olika typer av spotlights, olika avstånd från vissa material med mera – för att undvika skador på spotlights och minimera brandrisk.

Dina Elektriker i närheten AB – DEAB

Vi har det mesta när det kommer till belysning, och tack vare vårt stora utbud av spotlights, LED-belysning och armaturer kan vi skräddarsy varje lösning anpassad helt efter dina behov och önskemål.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Elbränder ökar på grund av obehöriga elektriker

Elbränder på grund av outbildade elektriker

Detta står att läsa på svd.se

FOTO: TOMAS ONEBORG

11 november 2011 kl 02:00, uppdaterad: 11 november 2011 kl 09:52FULEL

Antalet elbränder har ökat med 50 procent på fem år. Hemmafixtrenden och billiga fuskrenoveringar inför försäljningar kan ligga bakom. Få av oss har koll på om vi själva – eller grannen – har farliga dolda elfel.

De senaste årens designhets gör att vi i allt högre grad bygger in skarvsladdar och kopplingar bakom kakel, fäller in spottar i taket och installerar lyxig golvvärme.Men experter varnar för att det bakom den fina fasaden kan gömma sig en osynlig fara. – Jag ser allt fler slarviga och felaktiga jobb när folk stajlar sina bostäder när de ska sälja, säger besiktningsingenjören och brandutredaren Michael Steen.

– De vill kosta på så lite som möjligt och det kan vara livsfarligt.

För det kan lätt gå fel, enligt experter och elektriker som SvD har talat med. De berättar om slarviga elinstallationer som kan ge farliga stötar och hur en liten 3000-gradersgnista från en glappande kontakt lätt kan orsaka en brand. Och att få av oss har koll på standarden på vårt elsystem.

Förra året rapporterades totalt nära 6000 elrelaterade bränder in till landets försäkringsbolag, enligt Svensk försäkring. För fem år sedan var siffran 3851. Det är en ökning med över 50 procent. Räddningstjänsten ryckte förra året ut på drygt 2 000 elbränder i privatbostäder.

Johan Martinsson, branschchef på Elektriska installatörsorganisationen EIO, säger att många av dem beror på hemmafix.

– Material som lekmän inte ska hantera finns lättillgängligt på byggvaruhusen. Jag har sett många egenhändiga lösningar och förstår inte hur de vågar, säger han.

– Man förstår inte riskerna. Felen är osynliga och inte tydliga som vid en vattenläcka. Ström i en metalldel upptäcks inte förrän du tar i den.

Michael Steen, som anlitas som sakkunnig av polis och försäkringsbolag, tar med SvD till en välskött villa, som precis ska säljas, i nordöstra Stockholm.

Han mäter, lyser och letar och trots att huset är i gott skick hittas en hel del fel.

– Folk har väldigt dålig koll på hur de har det, och vad man får göra själv, konstaterar han.

Enligt Michael Steen och andra elektriker och experter som SvD har talat med finns även ett annat problem förutom hemmafixet. Det handlar om byggfirmor som tar på sig totalentreprenad för kök och ombyggnationer, trots att de saknar rätt kompetens för elarbeten.

– Det är ett växande problem. Jag har besiktigat anläggningar där man har fått riva allt igen och har exempel där det har börjat brinna i väggen, säger Michael Steen.

Han säger att okunskapen om el generellt är stor. Själv har han lärt sig att mästra elen genom dyrköpta läxor. Som ung elektriker tvingades han tillbringa två jular på sjukhus, på grund av elskador.

När det gäller fusk och fel är det få som tvingas ta ansvar, även om husägaren själv är ansvarig för eventuell ”ful-el”.

– Många olagliga installationer leder till bränder. Men sådant leder sällan till åtal, åklagarna saknar rätt kunskap och lägger ner fallen.

50%

Så stor är ökningen på elrelaterade bränder har vi i dag jämfört med för fem år sedan.

Mörkertalet när det gäller el är stort. Elsäkerhetsverket får bara in de allra mest allvarliga fallen, eftersom rapporteringen är frivillig för drabbade privatpersoner. Försäkringsbolagen utreder framför allt när de misstänker bedrägeri.

I de fall där brandorsaken skrivs ut som ”okänd”, vilket handlar om runt 2000 bränder per år, räknar försäkringsbolagen med att hälften egentligen är elfel. Exempelvis Länsförsäkringar tror att totalt mellan 20 och 30 procent av alla bränder är elbränder.

Samtidigt kan okunskapen slå åt andra hållet också.

– Jag har haft nio bränder nu som avskrevs som elfel. Men när jag tittade närmare på dem var de anlagda mordbränder, säger Michael Steen.

Länk till artikeln: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elbrander-rekordokar-pa-grund-av-hemmafix_6626098.svd

Elektriker med behörighet

På fem år har alltså elrelaterade bränder ökat – detta för att hemmafixare har gjort elen själva. Bland annat av denna anledning är det viktigt att en behörig elektriker utför elinstallationerna. Detta för att säkerställa att elen är rätt installerad.

En korrekt installerad jordfelsbrytare hade med stor sannolikhet kunna förebygga många av dessa bränder – då en jordfelsbrytare skyddar människa, djur och egendom.

Det har funnits något som hette “nödig kännedom”, vilket innebar att den som såg sig kunnig nog kunde utföra några typer av elinstallationer. Men detta försvann i juli 2008, och numer måste man alltså ha vara behörig elektriker för att få utföra elinstallationer. Det är alltså bara behöriga elektriker som får koppla in en jordfelsbrytare till exempel. Eller byta vägguttag, eller lamputtag – eller göra något som har med elinstallation att göra.

Har du några frågor om elinstallationer eller vill att vi kommer och tittar på din anläggning – hör gärna av dig till oss.